BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) XSMT
Đắk Lắk 31 (35 ngày) 01 (32 ngày) 42 (21 ngày)
Quảng Nam 97 (19 ngày) 03 (18 ngày) 36 (17 ngày)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU XSMT
Đắk Lắk 85 (12 lần) 04 (10 lần) 03 (9 lần)
Quảng Nam 93 (11 lần) 37 (10 lần) 48 (10 lần)
BỘ SỐ XUẤT HIỆN ÍT XSMT
Đắk Lắk 31 (0 lần) 01 (0 lần) 63 (2 lần)
Quảng Nam 67 (1 lần) 43 (2 lần) 57 (2 lần)