5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT XỔ SỐ Hồ Chí Minh
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
00 1 lần 27/08/2022
19 1 lần 14/11/2022
71 1 lần 10/09/2022
24 1 lần 03/10/2022
48 1 lần 03/09/2022