5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
50 2 lần 27/10/2022
80 2 lần 07/07/2022
25 2 lần 15/09/2022
23 2 lần 17/11/2022
01 2 lần 28/07/2022