10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
76 (17 lần) 70 (15 lần) 21 (15 lần) 46 (14 lần) 51 (14 lần)
66 (13 lần) 36 (13 lần) 96 (13 lần) 43 (13 lần) 82 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
63 (2 lần) 56 (4 lần) 18 (4 lần) 27 (4 lần) 93 (5 lần)
37 (5 lần) 86 (5 lần) 88 (5 lần) 25 (6 lần) 89 (6 lần)
6 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
27 (19 ngày) 88 (17 ngày) 45 (15 ngày) 10 (12 ngày) 09 (11 ngày)
25 (10 ngày)